t l R r
^

Klyuchevskaya Sopka (left) and Kamen (right)

Reply